1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas
1.1. Tai yra sutartis tarp „VIP Skelbimai“ (toliau – VIP Skelbimas) ir vartotojo (toliau – Klientas), kuris užsiregistravo svetainėje https://skelbimai.vip (toliau – Svetainė), dėl naudojimosi Svetaine ir joje esančiomis paslaugomis.
1.2. Naudodamasis Svetaine, Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės).
1.3. Naudojimasis Svetaine apima bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą.
1.4. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje, jų kaina nurodyta konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.
2. Bendrosios sąlygos
2.1. «VIP Spauda» Klientai gali nemokamai naudotis šiomis paslaugomis:
2.1.1. skelbimų įdėjimas ir redagavimas;
2.1.2. skelbimų paieška pagal pasirinktus kriterijus;
2.1.3. skelbimų peržiūra ir pasinaudojimas juose esančia informacija.
2.2. «VIP Spauda» jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip).
2.3. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę, Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda «VIP Spauda» išimtines teises į pateiktą informaciją ir/ar duomenis.
3. Kliento teisės ir pareigos
3.1. Klientas įsipareigoja:
3.1.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą ir telefono numerį;
3.1.2. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;
3.1.3. prisiimti visą atsakomybę už Skelbimo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms;
3.1.4. neįgyti autorinių teisių į «VIP Spauda» Duomenų bazę, tačiau turi teisę keisti, papildyti ar atnaujinti savo Skelbimus;
3.1.5. sutikti, kad jeigu «VIP Spauda» administratoriai mano arba jei tai yra akivaizdu iš Skelbimo, įrašyto į duomenų bazę, kad Skelbime yra pateikta klaidinga informacija, arba Skelbimas prieštarauja priimtoms etikos bei teisės normoms, «VIP Spauda» turi teisę pašalinti Skelbimą iš Duomenų bazės;
3.1.6. neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių sekomis;
3.1.7. nenaudoti keiksmažodžių, rasistinių pasisakymų, frazių, galinčių įžeisti kitus asmenis;
3.1.8. «VIP Spauda» duomenų bazėje dėti skelbimą tik jam skirtoje teminėje kategorijoje;
3.1.9. skelbimo tekstą pildyti tvarkingai, vartoti taisyklingą lietuvių kalbą ir naudoti lietuvišką šriftą, nerašyti teksto didžiosiomis raidėmis (išskyrus vietas, kur dėl to yra atskira atžyma).
3.1.10. nesiūlyti ir Svetainėje netalpinti skelbimų apie prekes ir/ar paslaugas, kurių prekyba pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus yra draudžiama.
Kitos sąlygos
3.3. Sutinkate, kad «VIP Spauda» tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.4. Klientas, kuriam yra nuo 14 iki 18 metų patvirtina, kad jis/ji:
3.4.1. prieš siūlydamas prekę ar paslaugą yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą siūlyti prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;
3.4.2. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ar paslaugą.
3.5. Už Taisyklių nesilaikymą «VIP Spauda» gali:
3.5.1 pašalinti Skelbimą su nepadoriu turiniu iš «VIP Spauda» duomenų bazės;
3.5.2. uždrausti klientui prisijungti prie Svetainės.
4. «VIP Spauda» teisės ir pareigos
4.1. «VIP Spauda» turi teisę apdoroti (rinkti, saugoti, tvarkyti, laikyti, atlikti užklausas, išrinkti, sujungti, naudoti, paslėpti ar ištrinti) «VIP Spauda» Kliento skelbimus, kuriuos jis įrašė į «VIP Spauda» duomenų bazę, su tikslu juos pateikti ir perduoti tretiesiems asmenims (Duomenų gavėjams), kurie naudoja Duomenų bazę skelbimų paieškai.
4.2. «VIP Spauda» turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Kliento Skelbimus ar bet kokią kitą Kliento pateiktą informaciją, jei, «VIP Spauda» nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.
4.3. Jei Klientas pažeidžia Taisykles, «VIP Spauda» turi teisę be įspėjimo uždrausti jam dalyvauti «VIP Spauda» veikloje.
4.4. «VIP Spauda» turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas.
4.5. «VIP Spauda» turi teisę Klientui siųsti įvairius pasiūlymus.
4.6. «VIP Spauda» turi teisę bet kada duomenų bazės ribose savo nuožiūra pakeisti ir pertvarkyti skelbimus tam, kad duomenų baze būtų patogiau naudotis.
5. Mokamos paslaugos
5.1. Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.
6. Asmens duomenys
6.1. Klientas sutinka su šiomis Taisyklėmis ir pareiškia, kad jis/ji pateikia savo duomenis «VIP Spauda» savo noru ir sutinka, kad jo/jos pateikti duomenys, būtų saugomi «VIP Spauda» duomenų bazėje iki asmens duomenų teikėjo pareikalavimo ištrinti duomenis arba 5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie sistemos datos.
7. Atsakomybės ribojimas
7.1. Klientas sutinka, kad «VIP Spauda» nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir/ar Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
7.2. «VIP Spauda» neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Skelbimuose rastos informacijos naudojimo.
7.3. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad «VIP Spauda» niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir/ar Paslaugomis.
7.4. «VIP Spauda» neatsako dėl «VIP Spauda» veiklos sutrikimo ar nuostolių veiklos dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių «VIP Spauda» negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti «VIP Spauda» veiklos.
7.5. «VIP Spauda» neatsako už Kliento skelbiamą bet kokį tekstini, grafini, vaizdini ar bet koki kita turinį. Klientas užtikrina, kad jo pateiktas turinys (tekstinis, grafinis, vaizdinis ar bet koks kitas) nepažeis jokių tretiesiems asmenims priklausančių turtinių ar neturtinių teisių, įskaitant autorinių teisių ir gretutines teises. Trečiųjų asmenų pretenzijų atveju Klientui tenka prievolė atsakyti prieš trečiuosius asmenis ir atlyginti žalą, trečiųjų asmenų patirtą dėl Kliento pateiktos ir neteisėtai panaudotos informacijos.
8. Taisyklių keitimas
8.1 «VIP Spauda» turi teisę iš dalies arba visiškai keisti Taisykles.
8.2. «VIP Spauda» praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.
8.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.
9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.2. Bet kokie ginčai, kilę dėl «VIP Spauda» veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišsprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
9.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir «VIP Spauda» laiką.
Draudžiamų prekių/paslaugų sąrašas
Draudžiama dėti Skelbimus, kurie susiję su žemiau nurodytų prekių/paslaugų pardavimu ir/ar pirkimu:
pornografinio turinio nuotraukas, skelbimus ir kita pornografinio turinio medžiagą;
– medžiagą arba nuotraukas kurstančias tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo;
– autorių arba intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančius muzikos kūrinius, filmus, programinę įrangą bei kitas prekes, trečiųjų asmenų teises, įskaitant teisės į atvaizdą, privatumą, pažeidžiančio turinio medžiagą;
– alkoholį, tabaką, narkotines ir psichotropines medžiagas, taip pat kitas medžiagas naudojamas kaip narkotikų pakaitalai (pakaitines medžiagas), neatsižvelgiant į minėtų medžiagų laikymo ir prekybos jomis teisėtumą, taip pat pavojingas grynąsias chemines medžiagas, galinčias sukelti pavojų gyvybei, sveikatai arba aplinkai;
– žmogaus arba gyvūnų organus;
– programinę įrangą arba medžiagą, pritaikytą vykdyti teisės aktus arba visuotinai priimtas padorumo normas pažeidžiančią veiklą (virusai, blokavimo įranga, nelegali duomenų rinkimo įranga ir pan.);
– paslaugas ir medžiagą, susijusią su dalyvavimu vadinamosiose finansų piramidėse, t.y. naujų narių pritraukimo principu kuriamose finansų struktūrose, kuriose pagrindinis (arba vienintelis) pelno šaltinis yra naujų narių mokamas registravimo mokestis;
– kitas prekes ir/ar paslaugas, kurių prekyba yra uždrausta ar ribojama, joms reikalingos atitinkamos licencijos ar leidimai, kurių Klientas neturi, arba tokios licencijos ir leidimai nesuteikia teisės tokias prekes ir/ar paslaugas parduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, įskaitant internete;
– taip pat bet kokias kitas prekes ir/ar paslaugas, kai jų prekybą, įskaitant internete, draudžia teisės aktai.

Klientas siūlydamas įsigyti ir/ar parduoti prekes ir/ar paslaugas, kai prekyba jomis galimai pažeidžia teisės aktų reikalavimus, veikia išimtinai savo rizika, ir «VIP Spauda» jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už tokių skelbimų turinį.
Taisyklės galioja nuo 2020.11.20 dienos

Į viršų